Informationsniveauer

Bygningsmodeller kategoriseres i syv forskellige informationsniveauer, alt efter deres detaljeringsgrad og anvendelse

Traditionelt opdeles en bygningsprojektering i fire faser: Dispositionsforslag, Projektforslag, Forprojekt og Hovedprojekt. Denne faseopdeling er stadig rygraden i byggesagens beslutningsproces og grundlag for arkitekters og ingeniørrådgiveres ydelsesbeskrivelser. Men projektering med bygningsmodeller aktualiserer et behov for at styre processen efter nogle andre snit, som defineres af bygningsmodellens anvendelse og karakteren af modellens informationsindhold.

I projektering med bygningsmodeller opererer man derfor med milepæle defineret ved informationsniveauer. Informationsniveauet er bestemt af modellens anvendelse og betegner den detaljeringsgrad, som modellen befinder sig på i den fremadskridende proces med at specificere og beslutte.

Som udgangspunkt opererer man med syv informationsniveauer: En "kravmodel" (som i sagens natur ikke er en geometrisk model, selv om den kan indeholde rumlige 3D-volumener) samt seks forskellige detaljeringer af bygningsmodellen:

0 "Kravmodel" (Bygherrens program, div. krav og bindinger, terræn og byggegrund mv.)

1. Visualisering af løsningsforslag (volumen- og rummodeller)

2. Beslutningsmodel (funktionelle egenskaber og den bygningsfysiske løsning)

3. Myndighedsprojektet

4. Udbudsprojektet (grundlag for udbud, kalkulation og produktionsplanlægning)

5. Udførelsesprojektet (produktionsgrundlaget for de udførende)

6. "Som udført" model (as built dokumentation til driftsherren)

De syv modelniveauer beskriver således det fremadskridende forløb af beslutninger og informationsopbygning gennem processen, hvor summen af valg og data skabt i én fase danner grundlag for at igangsætte den næste. Struktureringen understøtter informationsdelingen og er med til at holde fokus på, at de data, som skabes ikke bare skal understøtte den aktuelle fase, men tillige være til nytte i senere faser og kunne genbruges af de efterfølgende parter.

Afhængig af udbudsform, projektets organisering og bygherrens ønsker står det parterne frit for at aftale andre milepæle og informationsniveauer end de syv, som måske snarere skal betragtes som modeltyper målrettet de forskellige anvendelser.

Det er dog en forudsætning for den modelbaserede arbejdsform, at der til enhver tid er enighed om, hvilke informationer der kan hentes i et givet informationsniveau.