Standard forretningsbetingelser for levering af arkitektydelser


Gældende fra 1. januar 2017.

§ 1 Anvendelse og gyldighed
Stk. 1 Disse forretningsbetingelser er at betragte som et tillæg til den samarbejdsaftale,der er indgået mellem Emborg-Form aps, CVR nr. 2918 8750 og kunden (herefter kaldt "bygherren") vedrørende levering af den i aftalen nævnte ydelse. Ydelsen leveres i henhold til samarbejdsaftalen og nærværende forretningsbetingelser. 
I tilfælde af uoverensstemmelser mellem aftalen og nærværende forretningsbetingelser skal nærværende forretningsbetingelser være gældende.
Hvis der ikke er indgået en skriftlig samarbejdsaftale er alene nærværende forretningsbetingelser gældende.

Stk. 2 Bygherrens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som accepteret som fravigelse af aftalen og nedenstående betingelser, medmindre Emborg-Form skriftligt har accepteret disse.

§ 2 Ydelsen
Stk. 1 Emborg-Form’s ydelse er beskrevet i samarbejdsaftalen/tilbudet.

Stk. 2 Al rådgivning ydes iht. ABR 89 - Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand samt DanskeARK's ydelsesbeskrivelser. Begge dokumenter kan læses i deres fulde udstrækning på Emborg-Form's hjemmeside på adressen: www.emborg-form.dk

§ 3 Bygherrens medvirken
Stk. 1 Bygherren er forpligtet til at stille de for ydelsens løsning nødvendige oplysninger, materialer og ressourcer til rådighed for Emborg-Form. Bygherren giver rådgiveren fuldmagt i forbindelse med opgaven i forholdet til myndigheder og entreprenører

§ 4 Honorar
Stk. 1 Honoraret for ydelsen fremgår af samarbejdsaftalen. Honoraret er enten aftalt som et fast honorar, en %-sats af byggesummen eller på baggrund af den til ydelsens udførelse medgåede tid honoreret med den gældende timesats kr. 995.- excl. moms. For specialistarbejde er timesatsen kr. 1.495.- excl. moms. Ved beregning af medgået tid summeres pr. påbegyndt halve time. Der betales fuldt honorar for rejsetid.

Stk. 2 Ved afregning efter medgået tid gælder følgende for timer anvendt udover de i samarbejdsaftalen indeholdte faste møder. På hverdage mellem kl. 8.00 til 18.00 faktureres normal timetakst. Hverdage mellem kl. 18.00 til 21.00 faktureres 1,5 gange normal timetakst. Hverdage fra kl. 21.00 til 8.00 og weekend og helligdage faktureres 2 gange normal timetakst.

Stk. 3 Emborg-Form regulerer sit honorar hver 1. januar. Reguleringen har virkning for arbejder udført i henhold til aftaler, der indgås efter denne dato.

Stk. 4 Udover det i § 4, stk. 1 nævnte honorar fakturerer Emborg-Form særskilt til kunden udlæg, der afholdes i forbindelse med ydelsen, herunder udlæg til rejser, ophold, transport, materialer og lignende.

Stk. 5 Ved ændring af den økonomiske ramme for arbejderne efter kontrakindgåelse i nedadgående retning, reduceres honoraret kun fremadrettet ikke for det allerede udførte.

§ 5 Betalingsbetingelser
Stk. 1 Emborg-Form fremsender ved udgangen af hver måned opgørelse over sit vederlag og sine udlæg for den foregående periode med mindre det i samarbejdsaftalen er aftalt at udbetaling sker ved afslutningen af aftalte projektfaser.

Stk. 2 Faktura forfalder pr. fakturadato med sidste rettidige betalingsfrist 10 dage efter fakturadato.

Stk. 3 Ved overskridelse af betalingsfristen svarer bygherren rente med 2 % pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo regnet fra seneste rettidige betalingsdato og indtil betaling er sket. Desuden pålægges rykkergebyr på kr. 100.

Stk. 4 Ved overskridelse af betalingsfristen forbeholder Emborg-Form sig retten til med omgående virkning og uden ansvar at stoppe levering af yderligere ydelser til bygherren indtil alle forfaldne beløb inkl. påløbne renter er betalt.

Stk. 5 Enhver indsigelse mod den fremsendte faktura skal ske straks ved modtagelsen og altid inden betalingsfristens udløb. Med betalingsfristens udløb mistes retten til indsigelse.

§ 6 Medarbejdere mv.
Stk. 1 Det kan i samarbejdsaftalen aftales hvem, der hos Emborg-Form er den sagsansvarlige og hos bygherren den ansvarlige aftalepartner.

§ 7 Hemmeligholdelse
Stk. 1 Emborg-Form, bygherren og deres evt. ansatte er forpligtede til ikke at viderebringe konfidentiel information, som måtte komme til kendskab i forbindelse med aftalen. Denne pligt påhviler også parterne efter aftalens ophør. Forpligtelsen gælder, så længe oplysningerne har karakter af erhvervshemmeligheder.

§ 8 Kommunikation via Internet
Såfremt andet ikke tilkendegives, kommunikerer Emborg-Form elektronisk med bygherren under udførelse og tilvirkning af ydelsen. Denne kommunikationsform er ikke sikker, og Emborg-Form påtager sig derfor intet ansvar for skader af nogen art, der måtte opstå som følge af anvendelsen af denne kommunikationsform, ligesom Emborg-Form tilsvarende ikke vil gøre ansvar gældende overfor bygherren.

§ 9 Ekstern bistand
Stk. 1 I det omfang Emborg-Form måtte finde det nødvendigt, er Emborg-Form berettiget til at antage underleverandører ved udførelsen af ydelsen.

§ 10 Rettigheder
Stk. 1 Emborg-Form har ejendomsretten til enhver form for materiale der fremkommer som led i ydelsens udførelse, herunder det færdige materiale (bl.a. softwarefiler) og foreløbige materialer (f.eks. softwarefiler, skitser, udkast, arbejdspapirer eller lignende). Alle immaterielle rettigheder til materialer og resultatet af ydelsen, der leveres til bygherren tilhører Emborg-Form. Emborg-form er endvidere berettiget til at anvende det udarbejdede materiale i forbindelse med viderebearbejdelse og implementering af senere opgaver af samme type.

Stk. 2 Bygherren erhverver mod betaling for ydelsen en uoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til materialet, der fremkommer som led i ydelsens udførelse, herunder det færdige materiale. Dette omfatter dog ikke eventuelle produkter eller metoder anvendt i forbindelse med ydelsens udførelse, og som tilhører Emborg-Form.
Resultatet af Emborg-Forms arbejde må ikke distribueres til andre end bygherren samt dennes rådgivere uden forudgående skriftligt samtykke fra Emborg-Form.

Stk. 3 Det påhviler Emborg-Form at foretage de fornødne skridt til at sikre eventuelle immaterielle rettigheder overfor tredjemands krænkelse heraf.

Stk. 4 Såfremt resultatet af ydelsen anvendes i andet øjemed end formålet med aftalen, er Emborg-Form berettiget til et særskilt vederlag, der fastsættes efter nærmere aftale i hvert enkelt tilfælde. Bygherren er forpligtet til at give Emborg-Form underretning om en sådan påtænkt anvendelse, og vederlaget forfalder samtidig med påbegyndelsen af den udvidede anvendelse.

§ 11 Ansvar og forsikring
Stk. 1 Emborg-Form indestår for at ydelsen ikke krænker tredjemands rettigheder. Skulle ydelsen krænke tredjemands rettigheder er Emborg-Form forpligtet til enten at ændre ydelsen så den ikke længere krænker tredjemands rettigheder eller at sikre at bygherren kan vedblive med at anvende ydelsen.

Stk. 2 Emborg-Form er ikke ansvarlig for fejl i det endelige materiale, der kan henføres til det af kunden leverede materiale, specifikation eller kundens oplysninger, jf. §3.

Stk. 3 Emborg-Form accepterer intet ansvar eller forpligtelse overfor andre, som måtte komme i besiddelse af rapporter eller materiale uden samtykke fra Emborg-Form.

Stk. 4 Emborg-Form hæfter ikke og er ikke erstatningsansvarlig, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, mistet avance, indirekte tab, tab af data eller omkostninger i forbindelse med retablering heraf, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende, som kunden lider på grund af fejl ved udførte opgaver eller leverede produkter.

Stk. 5 Emborg-Form har tegnet professionel erhvervs- og arkitektansvarsforsikring i TRYG, iht. samarbejdsaftale mellem DanskeARK og TRYG, registreret under policenr. 670-4.532.064.163.

Stk. 6 Emborg-Form’s økonomiske ansvar kan ikke overstige forsikringssummen. For tingskade kan ansvaret ikke overstige et beløb svarende til det beløb bygherren har betalt for ydelsen

Stk. 7 Emborg-Form har ikke noget ansvar eller forpligtelse overfor tredjemand, herunder bygherrens eventuelle kunder eller samarbejdspartnere.

§ 12 Misligholdelse
Stk. 1 Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, jf. dog § 12, stk. 2.

Stk. 2 Ophævelse kan dog kun ske, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør 14 dage efter afsendelsen af skriftligt krav. Påkravet skal angive misligholdelsesgrund, og at aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb.

Stk. 3 I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jfr. dog § 11 om ansvar.

§ 13 Opsigelse
Stk. 1 Aftalen kan af hver af parterne opsiges med varsel på en måned. Opsigelsen skal meddeles skriftligt til udgangen af en måned.

Stk. 2 I tilfælde af opsigelse er bygherren forpligtet til at betale Emborg-Form vederlag for det arbejde der er udført og de ydelser der måtte være leveret indtil udløb af opsigelsesvarslet, og bygherren er berettiget til at beholde den del af ydelsen, der er modtaget indtil dette tidspunkt. Ved udbetaling af honorar efter projektfaser afregnes til den igangværende fases afslutning.

§ 14 Tvister
Stk. 1 Enhver uenighed mellem parterne om forståelsen af aftalen og/eller disse betingelser samt tvister vedrørende de leverede ydelser, som ikke kan løses i mindelighed skal afgøres efter dansk ret. Hvor andet ikke følger af ufravigelige regler i Retsplejeloven skal sagen føres ved Retten i København.

§ 15 Markedsføring
Stk. 1 Emborg-Form er berettiget til i eget markedsføringsmateriale at anvende bygherren og det leverede som reference, herunder eventuelt med en kort beskrivelse af projektforløbet.