Hvad er byggestyring?

Den typiske sagsgang er efter at have fundet en rådgiver, at man med timeafregning udfører et overslagsbudget for bygherrens beslutningsproces. Eventuelt får man ligeledes udført en tilstandsrapport med en anbefaling af, hvilke arbejder der bør udføres samt i hvilken rækkefølge.

Det kan anbefales, at man er parat til at betale for et ordentligt stykke arbejde på netop det tidspunkt. På baggrund af dette budget og måske en generalforsamlingsbeslutning kan der indgås en egentlig aftale med rådgiveren, hvor honoraret kan fastlægges ifht. budgettallene.

På rådgiverens anbefaling igangsættes de nødvendige forundersøgelser, der så vidt muligt sikrer bygherren mod “grimme overraskelser” siden hen. Der kan være tale om råd- og svampeundersøgelser, geotekniske undersøgelser, jordanalyser o.a. Formålet med gennemførelsen af disse undersøgelser er på et så tidligt tidspunkt som muligt at tilvejebringe de bedst tænkelige beslutningsgrundlag. Således kan økonomi, projektomfang og kvalitetsniveau fastsættes, så det stemmer overens med bygherrens ambitionsniveau og økonomiske formåen.

Rådgiveren sørger for hele tiden at være orienteret ifht. gældende love og bestemmelser og sørger for de nødvendige anmeldelser, tilladelser og godkendelser hos myndighederne. Uden rådgiver ses udført et utal af ulovlige og udokumenterede badeværelser, bygningsændringer, ombygninger og tilbygninger, hvor bygherre eller entreprenører af uvidenhed eller uklare aftaler ikke har sørget de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Rådgiveren varetager bygherrens interesser i hele forløbet og sikrer at indgåede aftaler om omfang, pris, kvalitet og tid overholdes.

Hvis ikke der føres kvalificeret tilsyn under arbejdets udførelse, udføres dette på entreprenørens præmisser og ikke bygherrens. Der er et klart konfliktforhold mellem entreprenørens interesse i at udføre arbejdet hurtigt og bygherrens i at få det korrekte arbejde udført.

Kun sjældent er den fornødne faglige ekspertise tilstede hos bygherren selv til at bedømme om et arbejde er korrekt udført, og hvis krav til udførelsen ikke er beskrevet i et projektmateriale vil den udførende ved en tvist stå meget stærkt ved påberåbelse af metodefrihed

Rådgiveren sikrer at evt. tillægsarbejder udføres til den rigtige pris enten baseret på enhedspriser i udbudsmaterialet eller som regningsarbejde med fornøden dokumentation ifht. gældende regningsregler.

Byggemøder dokumenteres med juridisk bindende byggemødereferater, således at evt. uenigheder er nedskrevne til bygherrens fordel ved en senere tvist.

Rådgiveren følger op på sagen med mangeludbedring, 1 års eftersyn og evt. 5 års eftersyn, hvis dette er påkrævet.

Rådgiveren styrer sagsøkonomien, således at entreprenørens fordringer er i overensstemmelse med det faktisk udførte arbejde, ligesom der afsluttes med et byggeregnskab, der redegør for sagens samlede økonomi sammenlignet med det oprindelige budget evt. med afvigelsesrapporter.

Hvis der ikke er enighed om kvaliteten eller omfanget af arbejdet ved sagens afslutning foretages tilbagehold inden afregning, således at bygherren ikke har for mange “penge ude at svømme”. Nogen gange er det eneste argument, der virker ifht. udbedring af fejl og mangler, at ikke alle pengene er udbetalt.

Ethvert tilbagehold skal dog følge gældende spilleregler for ikke at ske på et ulovligt grundlag. Dette grundlag skal være aftalt inden opstart og kontraktindgåelse og hører blandt en mængde andre forhold til det rådgiveren angiver i udbudsmaterialets fællesbetingelser.